روزه و ماه مبارک رمضان

کتب علیکم الصیام (2): سلام ماه خدا!

بسم الله الرحمن الرحیمسلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا و ای عید دوستان او!سلام بر تو ای گرامی ترین همنشین از اوقات و ای بهترین ماه در روزها و ساعات!سلام بر تو ای ماهی که آرزوها در تو نزدیک بود و اعمال در آن منتشر بود!سلام بر تو ای همنشینی که تا هستی، قدر و منزلت تو بزرگ است و تا رفتی، دوری تو دردناک ادامه

کتب علیکم الصیام (1)

بسم الله الرحمن الرحیممی خواهیم زیر قدم های خودمان را نگاه کنیم. الآن چه چیزی زیر پای ما است.می خواهیم بدانیم کجا آمده ایم.وقتی می گوییم مهمان خدا شده ایم، یعنی چه؟!مهمان که خودش حبیب خدا است. پس اگر مهمان خداییم، حبیب خدا هم هستیم. عیال خدا هم هستیم.دیگر خداوند که مشخص است با دوستش چطور معامله می ادامه