کیمیاگر

کیمیاگر خود باش (7): سنگ بیچاره!

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه باید خودت را با آن جلا بدهی.یادت هست؟ گفتیم باید خودت را با آن جلا بدهی؟می دانی که مسیر، طولانی است.نوک قله را وقتی از از اینجا نگاه می کنی، گویی هرگز به آن نمی رسی...همین که قدم اول را برداشتی، ناگهان رسیده ای!اما باید قدم به قدم برویم تا برسیم...باید همیشه در کار ادامه

کیمیاگر خود باش (6): به سوی آسمان

بسم الله الرحمن الرحیمحرف از کیمیا است?کیمیا سه نوع است:یک کیمیا است که همه دنبالش هستند، می خواهند با آن مسها را طلا کنند.غافل از آن که اگر همه مسها طلا شود، دیگر طلا، مس است. و مس، طلا!یک کیمیا است که برخی دنبالش هستند و می خواهند با آن، همه بدیها را تبدیل به خوبی کنند.یک کیمیا هم معشوقه فردی ادامه

کیمیاگر خود باش (5)

بسم الله الرحمن الرحیمکیمیاگری، یک جمله است.نه از آن جملات بعضی روضه خوان­ها که حالا حالاها طول می کشد. بعضی روضه خوان­ها می گویند این جمله را هم بگویم و التماس دعا. اما می بینی همان یک جمله، نیم ساعت طول می کشد.اما کیمیاگری یک جمله­ واقعی است: کیمیاگری، همان علم ماست­ بندی است.این بار سراغ ادامه

کیمیاگر خود باش (4)

بسم الله الرحمن الرحیمکمی به درون برویممی خواهیم از عنصر صحبت کنیم. همه کسانی که شیمی خوانده اند می دانند عنصر چیست. مثلا هیدروژن و اکسیژن دو عنصری هستند که آب را می سازند. مس، یک عنصر فلزی است. طلا و نقره هم.اما در این دنیا، ما دو نوع عنصر داریم. نمی گویم دو مورد، می گویم دو نوع. یک نوع از عناصر، ادامه

کیمیاگر خود باش (3)

بسم الله الرحمن الرحیمحقایق تلخ نیستند. این تویی که آن را تلخ می کنی. این حقیقت است که اگر می خواهی ندای قلب خود را بشنوی، هیچ راهی برای تو وجود ندارد: حقیقتی که تلخ نیست. چون اگر بپرسی چگونه این کار را انجام دهم؟ می گویم: فقط ساکت باش و گوش کن!سکوتی در برابر همه چیز. همین که سکوت کردی، و گوش خود ادامه

کیمیاگر خود باش (2)

بسم الله الرحمن الرحیمدر نوشتار پیشین گفتیم که حقیقت کیمیاگری به یک جمله کوتاه ختم می شود: فهم زبان مشترک دنیا. این­که می فهمی پس از تمام جدایی ها، انزواها و در پس پرده تمام حوادث جهان هستی، یک دست در میان است. دستی به نام دست خدا!گفتن این حرف ها ساده و درک آن ها، برای اغلب ناممکن است. فقط تعداد ادامه

کیمیاگر خود باش (1)

بسم الله الرحمن الرحیمحتما این نام را شنیده اید! کیمیاگر و علم کیمیاگری!تلاش برای رسیدن به حقیقت کیمیا در زمان قدیم برای دانشمندان و حکیمانی بود که می خواستند اکسیری به دست آورند تا با استفاده از آن هر فلز بی ارزشی را با ارزش کنند و از آن طلا و نقره بسازند.حتما می دانید لفظ فرانسوی  شیمی و شیمی دان ادامه