مقدمات احکام شرعی

علت وجود حیل شرعیه و احکام عملی متشابه

بسم الله الرحمن الرحیمدر این مقاله کوتاه و مختصر سعی شده، خدمت شما عزیزان، در رابطه با موضوعاتی بسیار مهم صحبت کنیم.این موضوع مهم که باید قبل از ورود و یادگیری احکام شرعی به آن بپردازیم، مسائلی است که انسان را در فهم احکام، دچار مشکلات اساسی و بنیادین می کند. به عنوان مثال، آیا تشابه سجده کردن به ادامه