نماز

نماز در قطب

بسم الله الرحمن الرحیمیک بار دیگر به تصویر بالا نگاه کنید! آنجا روز است یا شب!؟!در این نوشته قصد داریم به بررسی حکم شرعی نماز بپردازیم. البته حکم نماز در جایی که خورشید، غروب و طلوع ندارد یا تنظیمات آن با شهرهای ما تفاوت های زیادی دارد.یک مسلمان اگر در آن مناطق زندگی کند، باید نمازهای خود را چگونه ادامه